منوي اصلياهداف و وظایف
امتیاز کاربران به این مطلب: / 2
ضعیفعالی 

تهیه و تدوین :کارشناس ناظر معین استان
محمد نعیمی
مقدمه:
توسعه بخش کشاورزی وافزایش بهره وری منابع تولید در این بخش نیازمند افزایش دائمی سطح دانش ومهارت مدیران واحدهای بهره برداری وتولید کنندگان کشاورزی است . با توجه به اینکه مدیریت واحدهای بهره برداری عمدتاً سنتی وغیر تجاری در اختیار روستائیان می باشد بهبود راندمان تولید ،کاهش ضایعات وافزایش کیفیت تولید با چالشهایی مواجه است .از مجموع 33/4 میلیون نفر بهره بردار بخش ،حدود 2/45%با سواد ،4/34%در سطح ابتدایی بوده وتنها 8/0% تولید کنندگان و بهره برداران تحصیلاتی در حد بالاتر از دیپلم در رشته های کشاورزی ومنابع طبیعی دارا میباشند .
وجود گروه قابل توجهی از متخصصین جویای کار در رشته های مختلف کشاورزی از یک سو و نیاز مبرم بخش به کارشناس تخصصی موضوعی به منظور مدیریت فنی واحدهای بهره برداری اعم از زراعی ،باغی ،دامی و صنایع تبدیلی وتکمیلی ایجاب می نماید به منظور توسعه منابع انسانی بخش که به اعتقاد صاحب نظران توسعه و مجریان و برنامه ریزانی که شعار توسعه دانش دانش محور را مورد توجه جدی قرارداده می تواند راهگشای بهره برداری بهینه از منابع کشاورزی کشور باشد. همچنین میتوان با جذب نیروی متخصص جویای کار در واحدهای بهره بردار به عنوان مشاور ومدیر مزرعه با استفاده از عنصر بهره وری منابع تولید وسرمایه انسانی برای توسعه بخش کشاورزی اقدام نمود . از دیگر دلایل ضروری در اجرای این طرح وضعیت نابسامان نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی می باشد .
اختلاف عملکرد کشاورزان نمونه هر ساله در وزارت جهاد کشاورزی موید این قضیه است که فاصله عمیقی بین حداکثر وحداقل تولید در واحدها ی بهره بردار وجود دارد وتوده وسیعی از بهره داران بخش از دانش وتکنولوژی مناسب برخوردار نمی باشند .
یکی از راههای رفع این نواقص استفاده از خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی فارغ التحصیلان کشاورزی می باشد که در عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی بوده واز طریق آن سازمان رتبه بندی شده و صلاحیت فنی و علمی آنان مورد تایید سازمان متبوع قرار گرفته است .                                    
اهداف اختصاصی طرح مهندسین ناظر :
1-افزایش راندمان واحدهای تولیدی بخش کشاورزی.
2-بهبود کیفیت تولید .
3-کاهش ضایعات و افزایش درآمد بهره برداران با به کارگیری متخصصین موضوعی .
4-افزایش سطح دانش و مهارت بهره برداران در راستای تولید اقتصادی وتجاری.
5-توسعه پایدار کشاورزی با به کارگیری اصول فنی و عملی.
6-تسهیل و تسریع در انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع و عرصه تولید.
7-ایجاد زمینه توسعه ترویج خصوصی.
8-کاهش تصدی گری دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی .
9-مشارکت بهره برداران در فعالیت های ترویجی.
10-بستر سازی ایجاد اشتغال و در آمد زائی برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی.
اعضاء کمیته برنامه ریزی و اجرای طرح مهندسین ناظر در سطح استان شامل:

1-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
2-معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان
3-رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
4-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان
5-معاون بهبود امور تولیدات گیاهی سازمان
6-مدیر زراعت سازمان
7-مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان
8-مدیر امور مالی سازمان
9-رئیس اداره حقوقی سازمان
10-مسئول ستاد گندم استان
11-مهندس ناظر معین استان

تبصره 1- سایر معاونت ها و مدیریت ها حسب مورد به منظور هماهنگی و برنامه ریزی اجرای طرح مهندسین ناظر موضوع تخصصی در جلسات کمیته استانی شرکت خواهد نمود .

تبصره 2- کمیته استانی کلیه سیاستها ، دستورالعملها و آئین نامه های ارسالی از سوی شورای سیاست گذاری مهندسین ناظر مزارع را اجرا و تا حصول نتیجه پیگیری مینماید .

تبصره 3- برای کلیه اعضاء کمیته استانی طرح مهندسین ناظر از طرف ریاست سازمان حکم صادر خواهد شد .

وظایف مدیریت زراعت استان در اجرای طرح بکارگیری مهندسین ناظر مزارع :
1-تعیین و برآورد تعداد مهندسین ناظر مورد نیاز برای  طرحهای مختلف محصولات زراعی در هر سال و اعلام آن به سازمان نظام مهندسی ومدیریت ترویج کشاورزی .
2-پیگیری امور مرتبط با تامین وتوزیع اعتبار مورد نیاز طرحهای مهندسین ناظر زیر بخش زراعت .
3-تعیین شاخصها ومعیارهای بکار گیری مهندسین ناظر با هماهنگی  مدیریت ترویج وسازمان نظام مهندسی وارائه آن به کمیته استانی طرح .
4-مشخص نمودن حیطه کاری و وظایف مهندسین ناظر در عرصه های زراعی با هماهنگی مدیریت  ترویج و سازمان نظام مهندسی استان .
5-نظارت فنی بر نحوه عملکرد مهندسین ناظر با همکاری مدیریت ترویج کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی .
6-اعلام نیازهای آموزشی مهندسین ناظر برای طرح های مختلف محصولات زراعی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .
7-جمع بندی و ارسال گزارش نهایی عملکرد ناظرین به معاونت بهبود امور تولیدات گیاهی .(شورای سیاست گذاری طرح مهندسین ناظر کشور )
وظایف مدیریت ترویج کشاورزی استان در اجرای  طرح بکارگیری مهندسین ناظر مزارع :
1-ایجاد زمینه های حضور موثر مهندسین ناظر در عرصه  وتعامل با کشاورزان .
2-همکاری در تهیه و تدوین دستور العمل های فنی و اجرایی مورد نیاز با همکاری مدیریت زراعت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .
3-ارائه تسهیلات لازم در تامین محل استقرار مهندسین ناظر در مناطق وارائه خدمات مشاوره ای .
4-نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی به منظور برگزاری دوره های بازآموزی برای مهندسین ناظر با همکاری مدیریت زراعت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی .
5-راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی علمی و فنی مهندسین ناظر کشاورزی.
6-ایجاد ارتباط بین طرحهای در حال اجرامدیریت (طرح تسریع انتقال یافته ها ) با مهندسین ناظر مزارع جهت ایجاد تعامل بیشتر بین ناظرین و بهره برداران .
7-دبیر خانه طرح مهندسین ناظر در سازمان جهاد کشاورزی استان.
8- انجام امور تشویقی وانگیزشی به منظور ترغیب ناظرین در ارائه بهتر خدمات وانجام امور محوله.
9-ارزیابی و ارزشیابی عملکرد عمومی مهندسین ناظر مزارع با مشارکت مدیریت زراعت استان و ارائه آن به شورای برنامه ریزی مهندسین ناظر استان .
وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان در اجرای طرح بکارگیری مهندسین ناظر مزارع
1- تعیین صلاحیت علمی وفنی مهندسین ناظر اعم از حقیقی وحقوقی  با تاکید بر فعالیت عملی در عرصه و رتبه بندی آنها .
2- سازماندهی ، استقرار و پیگیری عقد قرارداد مهندسین ناظر در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی با هماهنگی مدیریت زراعت  وترویج استان .
3- نظارت بر فعالیت و عملکرد مهندسین ناظر مزارع و ارزیابی و ارزشیابی عملکرد آنان و ارائه گزارش دوره ای به معاونت بهبود امور تولیدات گیاهی استان .
4- جذب و گزینش مهندسین ناظر با همکاری مدیریت زراعت و ترویج کشاورزی استان.
5- تهیه وتدوین سر فصل و برنامه آموزشی مورد نیاز مهندسین ناظر و اجرای آن با هماهنگی مدیریت زراعت استان به منظور ارتقاء توانمندی حرفه ای مهندسین ناظر مزارع.
6- رسیدگی به تخلفات حرفه ای مهندسین ناظر مزارع.
7- پیگیری امور مربوط به قرارداد ناظرین با شرکتها ، بیمه درمانی و تامین اجتماعی ، خدمات رفاهی  و سایر امور پشتیبانی مربوط به مهندسین ناظر مزارع.
8- نظارت بر چگونگی پرداخت حق الزحمه کارشناسان ناظر شاغل در هر شرکت .


تبصره:زمان جذب ، گزینش ، سازماندهی ، بکارگیری ناظرین و حداکثر زمان انصراف هر کارشناس ناظر پس از بررسی  در شورای برنامه ریزی طرح ناظرین استان جهت اجرا به سازمان نظام مهندسی ابلاغ میگردد.

وظایف مدیریت شهرستانها در اجرای طرح بکارگیری مهندسین ناظر مزارع :

1- عقد قرارداد با شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی مورد تایید مستقر در پهنه های تعیین شده جهت معرفی مهندسین ناظر به آنها.
2- تعیین محدوده و حوزه فعالیت مهندسین ناظر در پهنه های تعیین شده شرکت .
3- تعیین سطح و حجم فعالیت ناظرین در دهستان بر مبنای شاخص های تعیین شده در قرارداد.
4- جمع آوری بانک اطلاعاتی مهندسین ناظر و ارائه آن به استان .
5- جمع بندی مسائل و مشکلات مهندسین ناظر و ارائه گزارش به استان .
6- اجرای مصوبات کمیته استانی طرح ناظرین .
7- همکاری در نظارت و ارزیابی عملکرد مهندسین ناظر .
8- دریافت گزارش عملکرد مهندسین ناظر از مراکز ترویج کشاورزی و جمع بندی و ارسال آن به استان بر اساس فرم های تعیین شده همراه باCD،فیلم و عکس.
9- تشکیل کمیته اجرایی شهرستان متشکل از:

*مدیر شهرستان – اداره زراعت و باغبانی – اداره ترویج کشاورزی – نماینده سازمان نظام مهندسی در شهرستان – مدیر عامل شرکتهای طرف قرارداد پروژه .
وظایف مراکز ترویج در اجرای طرح بکارگیری مهندسین ناظر مزارع :

1- مکان یابی ، زمینه یابی و زمینه سازی حضور مستمر مهندسین ناظر در اجرای پروژه .
2- مشارکت در ایجاد فضای مناسب استقرار مهندسین ناظر .
3- کنترل ،نظارت وارزیابی حضور موثر ومفید مهندسین ناظر در مزرعه با همکاری شرکت های خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی مستقر در پهنه بر اساس قراردادهای منعقده.
4- کنترل حضور مفید و موثر مهندسین ناظر در رساندن اطلاعات فنی و ترویجی به بهره برداران در قالب دستورالعمل ها ،آئین نامه ها و...   .
5- جمع آوری اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی مورد نیاز ناظرین وبهره برداران طرف  قرارداد و ارائه آن به شهرستان .
6- جمع بندی مسایل و مشکلات اجرای طرح و ارائه به تیم اجرایی شهرستان .
7- دریافت گزارش از عملکرد مهندسین ناظر از شرکت طرف قرارداد بر اساس فرمهای تعیین شده همراه CD،فیلم وعکس  .
8- همکاری و مشارکت با شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی کشاورزی مستقر در اجرای هر چه بهتر پروژه .
9- شرکت در جلسات تیم اجرایی شهرستان .(حسب مورد)
   
وظایف کارشناس ناظر معین استان در اجرای طرح مهندسین ناظر مزارع :

1-اجرای دستور العمل وضوابط اجرایی مرتبط با موضوع قرارداد که در طول مدت قرارداد توسط دفتر هماهنگی محصولات ویژه و الگوی کشت ابلاغ می شود .
2-هماهنگی مستمر اقدامات با مدیریت زراعت استان .
3-پیگیری مشکلات ،جمع بندی نظرات و ارائه گزارش هفتگی از عملکرد شرکت های خدمات مشاوره ای ،فنی و مهندسی کشاورزی در رابطه با نظارت مزارع گندم به مدیریت زراعت استان .
4-شرکت در دوره های آموزشی .
5-شرکت در گردهمایی های فنی مربوط به نظارت مزارع .
6-تبیین دستور العمل ها و آئین نامه های ابلاغی از سوی معاونت تولیدات گیاهی ،مرتبط با نظارت مزارع گندم جهت اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای صحیح آنها .
7-زمینه سازی برای تعامل هر چه بیشتر کشاورزان با شرکت های خدمات مشاوره ای ،فنی ومهندسی کشاورزی در جهت تحقق اهداف پروژه .
8-همکاری در ارزیابی مهندسین ناظر مزارع گندم عضو شرکت های خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی استان در طی سال زراعی 88-87.
-انجام سایر فعالیت های ارجاع شده توسط مدیریت زراعت در رابطه با پروژه مدیریت مزرعه و آموزش و ترویج از طریق کمک به بخش خصوصی .
10-شرکت در جلسات که به دعوت کمیته استانی طرح در رابطه با مسائل مربوط به مهندسین ناظر برگزار می شود .
11-انعکاس مسائل و مشکلات طرح مهندسین ناظر به کمیته استانی طرح ناظرین استان .

تبصره : مهندس ناظرمعین استان موظف است برنامه سرکشی دوره ای خود را تنظیم وبه صورت مکتوب به مدیریت زراعت استان ارائه نموده و ضمن اخذ موافقت دقیقاًبر اساس برنامه اعلامی اقدام نماید .     
-وظایف شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی در اجرای طرح مهندسین ناظر مزارع :
1-عقد قرارداد با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متعاقب آن عقد قراداد با ناظرین معرفی شده به شرکت .
2-همکاری با مرکز ترویج درمکان یابی ،زمینه یابی و زمینه سازی حضور مستمر ناظرین در عرصه های تولید.
3-کنترل ونظارت حضور مفید و مستمر مهندسین ناظر در مزارع تعیین شده.
4-دریافت اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی از مهندسین ناظر طرف قرارداد شامل تعداد بهره برداران ،روستاهای تحت پوشش ،سطوح تحت پوشش ،کروکی محل نظارت و...  .
5-دریافت گزارش از عملکرد مهندسین ناظر و جمع بندی و ارائه آن به مرکز ترویج خدمات کشاورزی و سازمان نظام مهندسی بر اساس فرم های ارسالی از استان .
6-همکاری و مشارکت با مرکز خدمات و ترویج کشاورزی منطقه در اجرای هر چه بهتر پروژه .
7-جمع بندی مسائل و مشکلات اجرای طرح و ارائه به مرکز خدمات یا تیم اجرایی شهرستان .
8-شرکت در جلسات تیم اجرایی شهرستان.
9-مشارکت در ایجاد محل مناسب استقرار مهندسین ناظر.
10-همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی در خصوص امور مربوط به قرارداد ناظرین ،بیمه درمانی و تامین اجتماعی و سایر امور پشتیبانی ناظرین .
11-همکاری با گروه نظارت و ارزشیابی .
- وظایف مهندسین ناظر یا مشاورین مزرعه در اجرای طرح مهندسین ناظر مزارع :
1-انجام ماموریت های محوله بر اساس شرح پروژه .
2-عقد قرارداد با شرکت های خدمات مشاور ه ای فنی ومهندسی کشاورزی مستقر در پهنه های تعیین شده.
3-تهیه و تدوین تقویم وبرنامه کاری با بهره بردار وارائه آن به شرکت و مرکز خدمات.
4-ثبت دقیق فعالیت ها و عملیات اجرائی در واحد بهره بردار .
5-نظارت بر حسن اجرای توصیه ها توسط بهره بردار .
6-همکاری با گروههای نظارت و ارزشیابی .
7-انتقال اطلاعات فنی اخذ شده از مرکز ترویج و تحقیقات به بهره برداران و نهادینه سازی در واحد های بهره برداری تحت پوشش .
8-انعکاس مشکلات ومعضلات تولید در واحد بهره برداری به شرکت و مرکز خدمات ترویج کشاورزی .
9-شرکت در دوره آموزشی .
10-تهیه وارئه گزارش مستمر از روند پیشرفت کار در طی مراحل تولید و ارائه آن به شرکت  طرف قرارداد عکس فیلم ، CD .
11-حضور در جلسات تعیین شده از سوی شرکت ،مرکز خدمات ،شهرستان ، استان و...  .
12-اجرای دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مرتبط با موضوع قرارداد که در طول مدت قرارداد ابلاغ می شود.
13-تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی دقیق از بهره برداران طرف قرارداد ،روستاهای تحت پوشش و سطوح تحت پوشش و...  .
- توضیحات :مدیریت مزرعه یک فعالیت جامع شامل ترکیب و هماهنگی منابع انسانی ،فیزیکی و مالی است .
- ناظرین در نظام مدیریت مزرعه باید شکل تقسیم بندی مزرعه ، ترکیب محصولات مورد کشت ،برنامه کشت وکار و سیستم تناوب زراعی ،جداول زمانی انجام کار ،عملیات خاک ورزی ،روش های آبیاری ،چگونگی استفاده از ماشین آلات ،میزان و نحوه استفاده از نهاده ها ،زمان و چگونگی برداشت ،مبارزه با آفات و بیماریها  وعلف های هرز ،انتخاب بذر ،میزان مصرف کود و سم و زمان استفاده از هر یک از نهاده ها را تعیین نمایند. 
   -مراحل ارزیابی و ارزشیابی عملکرد مهندسین ناظر :                     
                                                                                (گزارشگیری)
1-تهیه فرم های مخصوص دریافت گزارش گیری توسط کارشناس ناظر معین استان در مراحل مختلف تولید .
2-تایید فرمهای مخصوص گزارش گیری توسط کمیته استانی  و ارسال آن به شهرستان و در نهایت مرکزخدمات  و شرکتهای خدمات مشاوره ای.
3-تهیه گزارش از مراحل تولید بصورت دوره ای توسط کارشناس ناظر و تحویل آن به شرکت .
4-تایید گزارش مهندسین ناظر توسط شرکت و ارسال آن به مرکز خدمات ترویج کشاورزی.
5-تایید گزارش عملکرد ناظرین مستقر در شرکتها توسط مرکز خدمات و ارسال آن به شهرستان .(طبق بند9 شرح وظایف مدیریت شهرستان ).
6-کمیته اجرائی شهرستان پس از تایید و جمع بندی گزارش عملکرد ناظرین را به سازمان نظام مهندسی ارسال می نماید .
7-سازمان نظام مهندسی با توجه به ارزیابی و نظارت قبلی گزارشات را به صورت دوره ای به معاونت بهبود امور تولیدات گیاهی استان ارسال می نماید .
8-گزارش های جمع آوری شده و مورد تایید قرار گفته توسط کارشناس ناظر معین استان جمع بندی و ارزشیابی می گردد و سپس به شورای مرکزی سیاست گذاری طرح ناظرین ارسال می گردد.

تبصره : دریافت حق الزحمه مبلغ قرارداد شرکت های خدمات مشاوره ای و یا ناظرین ارتباط مستقیم با عملکرد و ارائه گزارش های منظم و دقیق و مورد تایید قرار گرفته خواهد بود . 
شاخص های ارزشیابی مهندسین ناظر جهت پرداخت حق الزحمه

الف –مرحله کاشت
1-ارزیابی اولیه وضعیت اراضی تحت پوشش قبل از کاشت محصول 10امتیاز
2-توصیه و نظارت بر آزمون خاک (هر 10هکتار یک نمونه )20امتیاز
3-توصیه و نظارت بر رعایت زمان کاشت 10امتیاز
4-آماده سازی بستر مناسب بذر (اعم از شخم ، دیسک ،لولر و...)20 امتیاز
5-توصیه و نظارت بر استفاده از رقم مناسب منطقه و ضد عفونی بذر خود مصرفی 15 امتیاز
6-توصیه و نظارت بر تعویض بذر مرغوب و اصلاح شده 15 امتیاز
-ارزیابی نحوه و میزان مصرف کودهای پایه 15 امتیاز
8-ارزیابی نحوه کاشت و استفاده از کارنده ها 20 امتیاز
9-توصیه و نظارت بر نحوه صحیح آبیاری اولیه متناسب با بافت خاک (در مزارع آبی )10 امتیاز
10- توصیه ونظارت بر بیمه محصولات زراعی و گندم آبی ودیم 10 امتیاز
11- حضور در مزرعه و آموزش های  عملی و مشاوره ای 15 امتیاز
12-تعداد بهره بردار (به ازای هر بهره بردار 1 امتیاز )حداکثر 20 امتیاز
13-تعداد روستاهای تحت پوشش ناظر (به ازای هر روستا 2 امتیاز )حداکثر 10 امتیاز
14-مسافت مرکز شهرستان از مرکز استان (به ازای هر 10 کیلومتر 2 امتیاز )حداکثر 20امتیاز (این بند شامل افراد غیر بومی  می باشد )
15-آموزش های گروهی به کشاورزان تحت پوشش در کلاسهای آموزشی 15 امتیاز
16-شرکت در دوره های آموزشی در خصوص مهندسین ناظر (هر دوره آموزشی 5 امتیاز )10 امتیاز حداکثر دو دوره
17-شرکت در جلسات اداری در سطوح استان و شهرستان (هر جلسه 1 امتیاز) حداکثر 10 امتیاز
18-تنظیم تقویم کار هفتگی و ارائه به مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی 15 امتیاز
19-تنظیم خط سیر روزانه و ارائه به مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی 15 امتیاز
20-ثبت توصیه های ارائه شده و گزارش بازدید از مزارع کشاورزان 20 امتیاز
21-ارسال منظم فرم های گزارش دهی به شرکت های خدمات  مشاوره ای وفنی  مهندسی طرف قرارداد  15 امتیاز

*لازم به ذکر است جهت محاسبه 30%حق الزحمه مرحله کاشت ،بایستی مجموع امتیازات بر عدد 10 تقسیم گردد.

ب – مرحله داشت

1- رعایت کلیه آیتم های مشترک در مراحل کاشت و داشت 165 امتیاز
2- توصیه و نظارت بر استفاده صحیح از علف کش ها 30 امتیاز
3- توصیه و نظارت به موقع بر مبارزه با آفات گندم سن گندم 30 امتیاز – سایر آفات 25 امتیاز
4- توصیه و نظارت بر نحوه استفاده ازکودهای سرک ،ریز مغذی ها و ... 30 امتیاز
5- توصیه و نظارت به موقع جهت مبارزه علیه بیماریهای گندم 20 امتیاز
6- توصیه و نظارت بر نحوه صحیح آبیاری در اراضی آبی و در صورت لزوم و امکان استفاده از آبیاری تکمیلی در اراضی دیم 30 امتیاز
7- تهیه و ارائه بروشور ،نشریات ،پوستر و... 10 امتیاز
8- ارئه پیشنهادات و راهکارهای عملی جهت رفع برخی مشکلات اجرائی 10 امتیاز
جمعاً350 امتیاز

*لازم به ذکر است جهت  محاسبه 35%حق الزحمه مرحله داشت ،بایستی مجموع امتیازات بر عدد 10 تقسیم گردد.
ج-مرحله برداشت

1- رعایت زمان مناسب برداشت
2-استفاده و نظارت بر تنظیم دستگاه های برداشت (دستگاه های برداشت موجود در منطقه )30 امتیاز
3-نظارت بر کیل گیری جهت تعیین عملکرد با هماهنگی مسئولین در شهرستان 30 امتیاز
4-تکمیل نهایی شناسنامه زراعی از مرحله کاشت تا برداشت که ضمیمه هر قرارداد می باشد 30 امتیاز
5- ارائه مقاله ای مرتبط با طرح ناظرین گندم آبی و دیم 40 امتیاز
6-محاسبه راندمان افزایش محصول طبق جداول زیر در گندم های آبی و دیم (در صورت وجود حوادث غیر مترقبه نظیر خشکسالی ،سیل ،سرما زدگی های دیر رس و... کمیته استانی تصمیم گیری خواهد کرد )200 امتیاز

-گندم آبی
عملکرد محصول (تن در هکتار) 3 4 5 6 7 8تن به بالا
امتیاز مهندس ناظر 20 60 90 120 150 200


-گندم  دیم
عملکرد محصول (کیلو گرم در هکتار ) از500  تا 1500  و بیشتر
امتیاز مهندس ناظر از 10  تا  200

تبصره : در اراضی تحت نظارت مهندسین ناظر مبنای محاسبات افزایش عملکرد 3 سال گذشته کشاورزان بر اساس گندم تحویل شده به سیلو یا مراکز خرید می باشد .


* لازم به ذکر است جهت  محاسبه 35%حق الزحمه مرحله بر  داشت ،بایستی مجموع امتیازات بر عدد 10 تقسیم گردد.


نقاط ضعف طرح مهندسین ناظر :

1-کم تجربگی برخی از مشاورین مزرعه از نظر علمی و نظری.
-عدم حضور زمانبندی شده در مزارع کشاورزان.
3-عقد دیر هنگام قرارداد با کشاورزان که ارتباط مستقیم با تغییرات سازمانی و ساختاری طرح در سازمان دارد .
4-امکانات و تجهیزات توصیه شده توسط مشاورین مزرعه در دسترس کشاورزان نمی باشد.
5-نظارت بر عملکرد مشاورین در مراحل مختلف با مشکلاتی مواجه می باشد .
6-کشاورزان آشنایی کاملی با طرح ندارند .
7-عدم پرداخت حق السهم مشاورین توسط کشاورزان .
8-تداخل وظایف کارشناسان مراکز خدمات ترویج کشاورزی با مهندسین ناظر .
9-دستمزد پایین کارشناسان ناظر .
10- نداشتن پشتوانه شغلی و در نهایت بی انگیزگی کارشناسان در انجام امور محوله.
پیشنهادات
1-مشاورین مزرعه از بین افرادی انتخاب شوند که دارای اطلاعات و دانش کافی هستند . (رتبه نظام مهندسی داشته باشند )
2-مشاورین مزرعه باید ابتدا در دوره های علمی و عملی شرکت کنند .
3-تدوین برنامه عملیاتی و زمان بندی برای مشاورین مزرعه .
4-بستر سازی جهت در یافت حق السهم مشاورین مزرعه از کشاورزان .
5-راهکارهای جهت پایین آوردن کسورات قانونی حق الزحمه در یافتی ناظرین مزرعه .
6-عقد قرارداد در زمان مناسب تا امکان نظارت در مراحل مختلف فراهم شود .
7-بستر سازی و آموزش کشاورزان به منظور توجیه طرح مشاورین مزرعه .
8-ثابت بودن محل نظارت ناظرین برای چند سال متوالی .
9-استفاده از کارشناسان  ناظر بومی در مناطق به علت آشنایی بیشتر با روحیات کشاورزان منطقه .
10-ایجاد زمینه توسعه ترویج خصوصی از طریق کارشناسان ناظرمزارع.  

 

پیش بینی آب و هوا